پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .