پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده

 این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه و منبع همراه با پرسشنامه می باشد ومحقق ساخته است .