پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثربرانزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ساله

این پرسشنامه دارای۷۲ سوال ۵ گزینه ی است.این پرسشنامه درکارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گرفته است .