پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ساله

این پرسشنامه دارای ۱۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسنامه برای کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گرفته است .