پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ساله

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسنامه برای کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گرفته است .