پرسشنامه بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها

هدف این ابزار بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انهاست ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.