پرسشنامه بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده . فایل jpg  است و ۲ صفحه می باشد .