پرسشنامه بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان

این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده . فایل jpg  است و ۲ صفحه می باشد .