پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان

این پرسشنامه محقق ساخته است و در قالب فایل word می باشد . ۲۹ سوال دارد و لازم است اعتبار و روایی آن در جامعه مورد استفاده بررسی گردد .