پرسشنامه بررسی ساختار قدرت در خانواده

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است چکیده این پایان نامه در ابتدای پرسشنامه قرار دارد تقارن زن و شوهر ، استراتژی برخورد با شوهر ، پذیرش اقتدار شوهر ، مدیریت امور خانه ، مشارکت زن در انتخاب همسر ، نوع خانواده و …
از گویه هایی هستند که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند