پرسشنامه بررسی رفتار خطرناک جوانان- زد و خورد فیزیکی

این آزمون شامل ۴ سوال است که تعدا دفعات زد و خوردها و جراحات ناشی از دعوا را در طول یکسال گذشته را اندازه می گیرد و دارای روش نمره دهی و تحلیل است.