پرسشنامه بررسی رابطه قشربندی و پایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقایی جوانان

هدف این آزمون بررسی تاثیر قشربندی وپایگاه اجتماعی افراد بر میزان گرایش آنها به رشته های مختلف هنری است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.