پرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی

این آزمون دارای ۳۰سوال است. که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد ،زیادِ، کم،خیلی کم است ودارای روایی و پایایی است.