پرسشنامه بررسی خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی

20,000 ریال – خرید
هدف اصای این آزمون بررسی خرده فرهنگ دهقانی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.