پرسشنامه بررسی جایگاه و کاربرد زبان

45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وضعیت موجود در استفاده از دو زبان کردی و فارسی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی است.ودارای ۳۶ عبارت است.