پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان درخانواده

این ابزار برروی ۵۲۰ نفر از بین همه خانواده های ساکن در شهر بوشهر اجرا شده است ودارای ۶۰سوال وگویه میباشد.