پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان درخانواده

40,000 ریال – خرید
این ابزار برروی ۵۲۰ نفر از بین همه خانواده های ساکن در شهر بوشهر اجرا شده است ودارای ۶۰سوال وگویه میباشد.