پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعالیتهای پزوهشی

هدف اصلی این آزمون بررسی فعالیتهای پؤوهشی بوده است ودارای ۲۰ گویه و نگرش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.