پرسشنامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده

بررسی خشونت شوهران نسبت به همسر هدف این آزمون است ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.