پرسشنامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانواده های شهری

هدف این آزمون بررسی میزان رفتار اجتماعی در بین خانوارهای شهری است. ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.