پرسشنامه بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد

هدف اصلی این آزمون بررسی تفاوت رفتاری افراد درقبال بیماری است .که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.