پرسشنامه بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد

20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تفاوت رفتاری افراد درقبال بیماری است .که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.