پرسشنامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی

هدف اصلی این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی در میان اقوام مختلف بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.