پرسشنامه بررسی تربیت دینی در دوره ابتدایی با رویکردی به ریشه های فلسفی ان در کتب هدیه های آسمانی

70,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش و بررسی چرایی و چگونگی روش تربیت دینی با رویکردی به ریشه های فلسفی درکتب هدیه های آسمانی است.ودارای ۴۰ سوال و روایی و پایایی است.