پرسشنامه بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها

این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . متغیر وابسته جهت گیری ارزشی و متغیر مستقل شیوه تربیتی خانواده ، احساس امنیت ، وسایل رفاهی، میزان استفاده از وسایل ارتباطی نوین ، در آمد خانواده دارای ۲۵ سوال است .