پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر تکنولوژی برذهنیت افراد بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.