پرسشنامه بررسی تاثیر تصاویر و رنگ بر یادگیری دانش آموزان

 این پرسشنامه در قالب فایل word است و دارای ۲۵ سوال می باشد . در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته و محقق ساخته می باشد . ۲ صفحه دارد