پرسشنامه بررسی تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی

هدف این آزمون بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.