پرسشنامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی برمیزان مشارکت روستاییان

هدف این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است.وبر روی ۱۳۲ نفر از ۵ روستا های استان خراسان اجرا شده است .ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.