پرسشنامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان

هدف این آزمون بررسی علت کاستی ارزشهای دینی در جامعه است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.