پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها

این پرسشنامه  به بررسی تاثیر عواملی مانند خویشاوندی ، جو استبدادی خانواده ، بالا بودن باروری، دید منفی به زن و اشتغال او پرداخته است . در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و محقق ساخته است . چکیده پایان نامه در ابتدای پرسشنامه قرار دارد . به صورت فایل JPG ,  و دو صفحه می باشد