پرسشنامه بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها

هدف این آزمون بررسی موانع فرهنگی اجتماعی در توسعه اقتصادی روستاها است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.