پرسشنامه بررسی انگیزه های روانی اجتماعی مشارکت دانشجویان

این آزمون بر روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است.ودارای ۵۰گویه وسوال میباشد.