پرسشنامه بررسی ارزشها

این پرسشنامه متعلق به گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون،گاردنر لیندزی میباشد که دارای دوبخش و۴۶سوال و روش نمره گذاری است.