پرسشنامه بررسی اثرات بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درسازمان آموزش وپرورش

45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در آموزش وپرورش است. ودارای ۲۴ سوال است.