پرسشنامه بررسی اثرات بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درسازمان آموزش وپرورش

هدف اصلی این آزمون طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در آموزش وپرورش است. ودارای ۲۴ سوال است.