پرسشنامه بررسی آنومی و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی آنومی بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.