پرسشنامه بخشودگی بین فردی

25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال است و از اعتبار وروایی برخوردار است.ودارای روش نمره گذاری میباشد.