پرسشنامه بخشش

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال است و هدف آن اندازه گیری میزان بخشش و گذشت در خانواده است ودر قالب فایل wordاست.