پرسشنامه بخشش

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال است و هدف آن اندازه گیری میزان بخشش و گذشت در خانواده است ودر قالب فایل wordاست.