پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز

این پزسشنامه از ۱۰۰ سوال و ۱۰ مقیاس تشکیل شده است که پاسخ ها به صورت ۵ گزینه ای می باشند . کلید نمره گذاری کامل و هنجار ایرانی در دانشجویان ایرانی دارد . دارای اعتبار و روایی و توضیحات کافی در مورد پرسشنامه می باشد . فرم کوتاه این پرسشنامه نیز دارای ۴۰ سوال است در قالب WORd اما هنجار یابی نشده است که در همین سایت قابل دسترسی است