پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکداری الکترونیکی است.وشامل ۱۶ سوال میباشد ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.