پرسشنامه بازی های رایانه ای

این پرسشنامه محقق ساخته است و غیر از ویژگی های فردی دارای ۱۴ سول در خصوص بازیهای میزان استفاده و نوع بازیهای رایانه در دانش آموزان است . پایایی آن لازم است در جامعه مورد مطالعه توسط محقق انجام شود .