پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی است.ودارای ۱۵ سوال است بهمراه روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج.