پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی است.ودارای ۱۵ سوال است بهمراه روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج.