پرسشنامه مقیاس پیروی کلی

45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۲عبارت است که از آزمودنی خواسته میشود با توجه به اینکه در طول هفته گذشته هریک از موارد را چقدر انجام داده است گزینه درست را انتخاب کند. واز پایایی لازم برخوردار است.