پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسر گزینی

45,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون شناسایی ملاکهای همسر گزینی واولویت بخشی آنها در انتخاب همسر است.ودارای ۶۶ عبارت وروش نمره گذاری است.