پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان است.ودارای ۳۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.