پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان است.ودارای ۳۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.