پرسشنامه اهمال کاری سازمانی

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی- خودگزارش دهی است.مشتمل بر ۲۵ گویه می باشدنمره گذاری گویه ها براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای انجام میشود.