پرسشنامه اهداف آموزشی دانشگاه

هدف این پرسشنامه بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود است وشامل ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.