پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال ۵ گزینه ای است که در سال ۱۳۷۵ در ایران هنجار یابی شده است . دارای شیوه نمره گذاری و هنجار یابی می باشد . دارای روایی و پایایی لازم جهت پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های ارشد است .