پرسشنامه انگیزه پیشرفت

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال دو جمله ای است و از اعتبار و روایی برخوردار است.