پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری است.وشامل ۱۶سوال ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.