پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی انگیزه تغییر رفتار در بیماران است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج میباشد.