پرسشنامه انگیزش پیشرفت برنارد واینر

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال دو گزینه ای است این پرسشنامه بر روی گروه نمونه ۶۰۰نفری از دانش آموزان دختر وپسر هنجاریابی شده است.این پرسشنامه از روایی واعتبار برخوردار است.