پرسشنامه انگیزش شغلی

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال ۵ گزینه ای با گزینه های بسیار زیاد،زیاد،تا اندازه ای ،کم،بسیار کم است.نمره گذاری آن به اینصورت است که به گزینه بسیارزیاد ۵،وبسیار کم ۱ نمره داده میشود.