پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

20,000.00 ریال – خرید
20,000.00 ریال – خرید
20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی است.وشامل ۲۴ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.