پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

هدف این آزمون بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی است.وشامل ۲۴ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.